SKRIFTSERIE

Svenska Humanistiska Förbundet har givit ut skrifter sedan starten 1896.

Årsboken

Sedan ett par årtionden är årsboken en väl genomarbetad populärvetenskaplig bok, där en eller flera högt kvalificerade skribenter ofta låter lärdom och historiska perspektiv avteckna sig mot angelägna nutidsfrågor. Äldre böcker kan, i begränsad omfattning, beställas från förbundets bibliotekarie, Johan Hjertén, E-post Johan Hjertén , Tel: 070-932 65 29.

SHF:s årsbok skall vara facklitteratur av god kvalitet och kommitténs ambition är att skapa en så god variation som möjligt bland ämnen och författare. Uppdraget består konkret i att finna och anlita lämpliga författare, ta kontakt med förlag samt söka medel för utgivningen. Det första ledet innebär alltid en viss utmaning. Det är inte givet var man finner den rätta författaren till det ämne man önskar för det aktuella året, och det är inte givet att den som bedöms som den rätta författaren har möjlighet att tacka ja. Även om SHF bekostar utgivningen av årsboken utgår inget arvode – en förutsättning är alltså att författaren har den tid som krävs för att sätta igång ett projekt eller råkar ha ett manus under produktion. Omständigheterna har med andra ord stor betydelse för möjligheterna att välja ämne.

Årsbokskommittén

Årsbokskommittén, vars uppdrag är att planera utgivningen av SHF:s årsbok, består av fem personer som utses av styrelsen. Två medlemmar är styrelseledamöter, de övriga tre är förbundsmedlemmar med erfarenhet av utgivning av facklitteratur och med kännedom om förlagsvärlden. Kommitténs medlemmar representerar olika vetenskaps- eller kulturområden vilket borgar för en god överblick över flera fält.

Årsbokskommittén består för närvarande av Lena Milton (sammankallande), Gullög Nordquist, Lars Lönnroth, Åke Frändberg, Margareta Attius Sohlman och Britta Planck. Kommittén erhåller inget arvode.

Årsbokskommittén sammanträder en gång per år och har i övrigt kontakt via e-post och telefon. Kommittén rapporterar fortlöpande till styrelsen och då ett förslag till årsboksämne har utarbetats presenteras det för styrelsen, som fattar beslut om utgivning. Arbetet med finansieringen innebär också regelbundna kontakter med skattmästaren.

Småskrifter

Den så kallade småskriftsserien initierades 2012 då förbundet inledde samarbete med Clas Kjellin och CKM förlag om utgivande av kortare skrifter i humanistisk anda. Serien har hittills resulterat i fyra titlar och skall fortsätta att utkomma med ett par skrifter per år. Omfånget skall vara begränsat, ca 100 sidor. Till skillnad från årsboken är detta inte en medlemsförmån, men böckerna kan beställas av lokalförbunden till ett förmånligt pris.

Hittills utkomna är Margareta Attius Sohlman: Det medeltida Ryssland (2013), Olle Josephson: Mitt i Svenska (2014),Ulf Persson: Karl Popper, falsifieringens profet (2014), David Brolin: Herretänkare (2016), Magnus Öhrn: Pojklandet (2017, Maj-Britt Andersson: Caravaggio).

Arbetet med småskrifterna går till på mer eller mindre samma sätt som med årsboken, men bedrivs av en mindre grupp, närmare bestämt tre av styrelsens ledamöter. Valet av ämnen och författare planeras enligt samma riktlinjer, men förutom att styrelsen skall godkänna arbetsgruppens förslag till utgivning måste dessa också möta förlagets önskemål.

Arbetsgruppen består för närvarande av Lena Milton, Gullög Nordquist och Olle Josephson. Gruppen erhåller inget arvode.

Svenska Humanistiska Förbundets skrifter

1970-

2018 Johan Stenström: Ordet och Vinet

2018 Maj-Britt Andersson: Caravaggio

2018 Emin Tengström: Romarriket runt

2017 Lars Lönnroth: Det germanska spåret

2017 Magnus Öhrn: Pojklandet

2016 Anders Bergman: Renässanshumanismens födelse

2016 David Brolin: Herretänkare

2015 Lars Kleberg: Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

2014 Anders Björnsson: Svindleriets ädla konst. En idébiografi över Josef Roth

2014 Ulf Persson: Karl Popper, falsifieringens profet

2014 Olle Josephson: Mitt i Svenskan

2013 Margareta Attius Sohlman: Det medeltida Ryssland.

2013 Jan Ling: Musiken som tidsspegel

2012 Anders Björnsson(red.): Favoriter. Författare om författare

2012 David Anthin: Evert Taube. Boken

2011 Carina Burman: Folk jag aldrig mött

2010 Bo Lindberg: Seneca - människosläktets lärare

2009 Stig Strömholm: Inte bara Versailles. Essäer om franskt 1600-tal

2008 Olle Ferm: Det visa leendet och det narraktiga gapskrattet. Skrattet i den medeltida kyrkan

2007 Tidens tecken

2006 Diktaren i sitt sekel : artiklar, tillfällesdikter och opublicerade manuskript / Bertil Malmberg

2005 Homo sum : om det mänskliga hos människan

2004 Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

2003 På väg mot en kommunikativ demokrati? : sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen

2002 Ett nytt språk : essäer om ord och begrepp hos Vilhelm Ekelund

2001 Den engagerade skeptikern : Hjalmar Söderberg och politiken

2000 Lejonet och dubbelörnen : Finlands imperiella decennier 1830-1890

1999 Rabbe Enckell : gräshoppans och Orfeus diktare

1998 Skapelsens geografi : föreställningar om rymd och rum i medeltidens Europa

1997 I Minervas sällskap : Svenska humanistiska förbundet 1896-1996

1996 Det evigt mänskliga : humanismen inför 2000-talet

1995 "Hetsigt gnägga svenskarnas hästar" : Sveriges baltiska provinser 1561-1710

1994 Ensam och Allén : ord och bild hos Strindberg

1993 Carl Jonas Love Almqvist : liv och verk

1992 Carl August Ehrensvärds resa till Italien 1780, 1781, 1782

1991 Fosterlandet, kärleken och Gud : en biografisk-psykologisk studie i Sven Lidmans liv och diktning

1989 Det svenska Tyskland : Sveriges tyska besittningar 1648-1815

1988 Känt och okänt i Bo Bergmans poesi

1987 Jean Jacques och Aurora de Geer af Finspång och deras värld

1986 Den grekiska världen

1983 Vid medeltidens gryning : Rom under barbarernas svärd

1982 Trettiotalspoetik : Eliot, Croce, Valéry

1981 Adam Mickiewicz : liv och verk

1980 Den svenske Sokrates : Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten

1979 Lord Chesterfield : världsman och brevskrivare

1978 Araber, vikingar, väringar

1977 Den romerska barockens scenografi. Människan och historien

1976 Johannes av Korset : några anteckningar om hans liv och verk

1975 Capri : från stenåldern till turiståldern. Minnen och bikt : en studie i Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer

1974 Romarriket – decennierna före upplösningen : Romidén genom tiderna

1972 Det äldsta Rom. Forskning i förvandling : män och metoder i svensk litteraturvetenskap

1971 Fyra litterära kritiker

1970 Italienska bilder : svenskars syn på Italien 1700-1800

1933-1969

1969 Goethes Faust : verket och forskningen

1968 En alexandrinsk kvartett : om Kingsleys Hypatia, Wisemans Fabiola, Newmans Callista och Rydbergs Hermione

1967 Kring Svecia antiqua Humaniora : forskning och förnyelse

1966 Idé och gestalt i tysk romantik och klassicism

1965 Ordpar

1964 Den arabiska litteraturen

1963 Det romerska London

1962 Balsameringsbruket genom tiderna. Olaus Magnus : svensk landsflykting och nordisk kulturapostel i Italien

1960 Processen mot Caelius och Ciceros försvarstal

1959 "Ehrenstrahls målarlära"

1958 Fra principat til dominat : en kunst- og samfundshistorisk studie i den romerske keisertid

1957 Om den nordiska konstens egenart. Skandinaver emellan

1955 Kulturhistoriska glimtar från en grekisk medicinare

1954 Drottning Kristinas samlingar av antik konst

1951 Hypnos och Thanatos i dikt och konst. Skarastudier : andra samlingen

1950 Romersk porträttkonst

1949 Jönköpingsstudier

1948 Jubileumsskrift 1896-1946

1945 Horatius’ sista lyriska diktning. Det doriska problemet

1943 Romarna i Britannien

1942 På värdshus och vinstugor i antikens Rom. Staten och konsten i Sverige

1941 De grekiska tyrannerna

1940 Det hyperboreiska Upsala

1939 Platons Eros : det sjunde brevet och Symposion. Guillaume Budé och den franska humanismens renässans

1938 Det franska språkets klarhet

1937 Lyx och komfort

1936 Antik världsbild och världsbetraktelse. Svenska humanistiska förbundet 1916-1935

1935 Homeros : den grekiska epikens ursprung och utveckling. Tor Hedberg : en studie över hans diktning

1934 Bismarcks fall

1933 Almanackan : från astrologisk rådgivare till svensk kalender

1900-1931

1931 De nya utgrävningarna i Rom. Svensk kulturtradition

1929 Vänersborgsstudier. René Chauveau : en fransk barockskulptör i det karolinska Sverige

1928 Vulci : ett hundraårsminne och en återblick på den grekiska vasforskningens historia

1925 Nero redivivus

1923 Härskardyrkan under den romerska kejsartiden. Den romerska gladiatorn

1917 Agamemnon : tragedi. Grekiska motiv i Per Hallströms diktning. Dantes uppfattning av stat och kyrka

1916 Några drag ur den antika kulturens liv under medeltiden. Poseidonios från Apameia

1915 Den grekiska skaldinnan Sapfo. Lucilius. Slafveriet i forntiden. Grekisk lyrik från stenar och papyri

1914 Vanerna : en mytologisk undersökning. Några drag af kulturens ställning för ungefär 2.000 år sedan

1913 Ståndens ärftlighet i det romerska världsriket. Meter och rytm i Tegnérs prosatal

1912 Om befolkningsförhållanden och värnkraft i det romerska kejsarriket

1911 Dion från Prusa

1909 Gaston Boissier. Antik och modern litteratur i våra gymnasier. De grekiska papyrusfynden i Egypten och deras betydelse

1908 Polygnotos och hans betydelse för den grekiska målarkonsten under femte århundradet f.Kr.

1907 Nyare forskning i nordisk mytologi

1905 De franska Bourbonernas fall. Kejsar Augustus’ äktenskapslagstiftning

1904 Anatole France

1903 Esaias Tegnérs ställning till vissa pedagogiska och vittra tidsströmningar

1902 Samhällsstrider och samhällsutopier i det forntida Grekland

1901 Upptäckterna i Boscoreale vid Pompeji. Hafva några delar af Nya Testamentet ursprungligen varit affattade på semitiskt språk?

1900 Backylides : en litteraturhistorisk skiss. En ung vetenskap. Kultur- och folkvandring inom Europa